Tan Thanh Medical – Trust – Cooperation – Success

Bàn mổ, đèn mổ, máy thở, gây mê, giường y tế

024 3782 1426