Đèn mổ 67_11-rms_pentaled_n_30n_piantana_2015

Đèn mổ 67_10-rms_pentaled_n_30n+30n_2015

Đèn mổ 67_12-pentaled_30n_2013