Hãng sản xuất: Baxter

Mô tả: Dung dịch thẩm phân phúc mạc – Dianeal Low Calcium (2,5mEq/l) peritoneal dialysis solution

Hàm lượng dextrose: 1.5%, 2.5%, 4.25%

Thể tích: 2L, 5L