Nghiên cứu ứng dụng, sản xuất thử nghiệm các dụng cụ, thiết bị y tế; Hợp tác liên doanh, liên kết với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất ứng dụng các trang thiết bị y tế.

Tổ chức các hoạt động sản xuất thử nghiệm và dịch vụ kỹ thuật trang thiết bị y tế.

Tổ chức các hoạt động dịch vụ phù hợp với khả năng, năng lực theo quy định của pháp luật.

Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức sản xuất thử nghiệm các trang thiết bị y tế và chuyển giao công nghệ sản xuất trang thiết bị y tế.

Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật mới để phát triển và hoàn thiện công nghệ sản xuất trang thiết bị y tế tại Việt Nam.

Tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao công nghệ chuyên ngành trang thiết bị y tế.